June Ellen Logo Image

Hair Accessories >> Tiaras >> JET2028 - Tiara

Adding Sparkle

Princess TiaraJET2028 - Tiara: Princess Tiara

Charming Princess tiara complements all styles. Product Code: JET2028 - Tiara Return to previous page